Compromiso Confianza Confidencialidad
Compromiso Confianza Confidencialidad

PUC INICIAR UNA MEDIACIÓ A MEITAT D’UN PROCÉS JUDICIAL?

 

               Sí. La Mediació es pot portar a terme abans d’iniciar el procés judicial o quan ja estigui en marxa, a qualsevol instancia, en execució de sentència o a la modificació de les mesures establertes per resolució judicial en ferm.

 

 

EL MEU ADVOCAT POT ESTAR A LES SESSIONS DE LA MEDIACIÓ?

 

               Sí. Considerem que la relació entre el advocat i el mediador es basa en la col·laboració pel bé comú del client. Cadascuna de les parts té el seu paper i totes s’uneixen per a resoldre el conflicte. Entre les funcions de cadascuna de les parts, podríem destacar que:

 

L’advocat,

 

  • Assegura la informació jurídica al seu client
  • Vetlla por la legalitat davant d’un eventual o definitiu acord
  • Vetlla per la claredat jurídica d’un eventual o definitiu acord
  • Vetlla per l’absència de vicis en els acords de les parts

 

El mediador,

 

  • Vetlla per regular la discussió i transformar-la en diàleg
  • Vetlla per afavorir una millor comprensió entre les parts
  • Afavoreix la recerca de solucions responent a les preocupacions de les parts
  • Vetlla per la comprensió emocional d’un eventual acord

 

 

QUANT COSTA?

 

               Els costos de les sessions són públics. Qualsevulla de les parts coneixerà amb exactitud abans d’iniciar les sessions la seva quantia, que hauran d’abonar al finalitzar cadascuna d’elles. En qualsevol cas, i independentment del nombre de sessions, l’estalvi respecte de les tarifes judicials sempre serà considerable

 

 

QUI INICIA UNA MEDIACIÓ?

 

               Qualsevulla de les parts. No importa quina, però una ha de prendre la iniciativa (telèfon, presencialment, per mail…). Un cop establerta la demanda, Med3C es posarà en contacte amb l’altra part per a iniciar el procés.

 

 

 

ELS ACORDS OBTENGUTS EN MEDIACIÓ TENEN VALIDESA LEGAL?

 

               Sí. La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de Mediació en assumptes civils i mercantils ho estableix clarament. Els acords a que es puguin arribar en una mediació poden tenir consideració de títol executiu, si les parts ho desitgen, mitjançant la seva elevació a escriptura pública davant de notari (art. 25, Títol V). En qualsevol cas, el seu compliment es exigible.

 

 

QUAN DURA UN PROCÉS DE MEDIACIÓ?

 

                 El procés de mediació és un procés àgil i ràpid. La durada d’aquest dependrà de la voluntat i la disponibilitat de les parts així com de la complexitat del cas a mediar, tot i així, sempre serà inferior a d’altres vies alternatives com la judicial.

 

 

QUÈ PASSA SI NO S’ARRIBA A UN ACORD O VULL ABANDONAR LA MEDIACIÓ?

 

              Els acords no sempre són immediats i les persones necessiten temps. Encara que les parts no arribin a un acord, la mediació els permet tenir un lloc per a dialogar i crear un espai de futur. Les parts, sempre que ho considerin oportú, poden emprendre altres accions.